Προστασία ΔεδομένωνΣύμφωνα με τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν.25(Ι)/2021), όλοι οι ερωτώμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν ακριβή δεδομένα σε άτομα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από τη Στατιστική Υπηρεσία. Η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να διασφαλίσει το στατιστικό απόρρητο. Όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα τηρηθούν ως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς στατιστικής. Η χρήση των εμπιστευτικών στοιχείων για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, (π.χ. διοικητικούς, νομικούς, φορολογικούς) και η διαβίβαση σε άλλες κρατικές αρχές ή ιδιώτες απαγορεύεται.

Για όλες τις στατιστικές μονάδες για τις οποίες η Στατιστική Υπηρεσία τηρεί δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται αυστηρά το στατιστικό απόρρητο, το οποίο αποτελεί θεμελιώδη, απαρέκκλιτη αρχή για τη Στατιστική Υπηρεσία. Οι εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζονται και απορρέουν από την εφαρμογή του στατιστικού απορρήτου, καλύπτουν πλήρως τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων σε κάθε στάδιο, από τη συλλογή έως και τη δημοσίευση.

Η Στατιστική Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνει όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει τη φυσική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων (έλεγχος αποκάλυψης στατιστικών στοιχείων) που χρησιμοποιούνται για τις επίσημες στατιστικές.

Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της Απογραφής Πληθυσμού καθώς και από διάφορες διοικητικές πηγές σε μεταγενέστερο στάδιο, θα δημοσιοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή, χωρίς να αποκαλύπτεται άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα των προσώπων που έδωσαν τα δεδομένα ή των στατιστικών μονάδων στις οποίες αναφέρονται. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, θα εξακολουθούν να θεωρούνται εμπιστευτικά ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.(Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2021)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία