Συνήθεις Ερωτήσεις


Άνοιγμα Όλων
Η Απογραφή απευθύνεται σε άτομα που διαμένουν στην Κύπρο για έναν χρόνο ή περισσότερο ή που ήρθαν πρόσφατα και έχουν την πρόθεση να διαμείνουν για έναν χρόνο ή περισσότερο.

Στον πληθυσμό που θα καταγραφεί περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
 • Ξένοι υπήκοοι που διαμένουν ή προτίθενται να διαμείνουν έναν χρόνο ή περισσότερο στην Κύπρο.
 • Ξένοι φοιτητές που διαμένουν ή προτίθενται να διαμείνουν έναν χρόνο ή περισσότερο στην Κύπρο.
 • Οικιακοί/ές βοηθοί που διαμένουν ή προτίθενται να διαμείνουν έναν χρόνο ή περισσότερο στην Κύπρο.


 • Δεν πρέπει να καταγραφούν:
 • Το αλλοδαπό στρατιωτικό, ναυτικό και διπλωματικό προσωπικό και οι οικογένειές τους που βρίσκονται στη χώρα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια παραμονής τους (π.χ. στρατιωτικό προσωπικό των Βρετανικών Βάσεων, της ΕΛΔΥΚ και των Ηνωμένων Εθνών).
 • Μέλη του νοικοκυριού (με εξαίρεση τον/τη σύζυγο) που διαμένουν ή σκοπεύουν να διαμείνουν στο εξωτερικό (όχι ως φοιτητές) για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους.
 • Παιδιά (βρέφη) που γεννήθηκαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2021.


 • Στην Απογραφή ζητούνται κυρίως δημογραφικές και κοινωνικο-οικονομικές πληροφορίες, όπως ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, κύρια εργασία, υπηκοότητα, γλώσσα, οικογενειακή κατάσταση και σχέσεις μεταξύ των μελών του νοικοκυριού. Επιπλέον, ζητούνται πληροφορίες για τις κατοικίες και τα χαρακτηριστικά τους όπως για παράδειγμα, το είδος της κατοικίας, ο τύπος του κτιρίου και οι διάφορες ανέσεις που διαθέτει η κατοικία (θέρμανση, πρόσβαση στο διαδίκτυο, κ.ά.).


  Η συμμετοχή στην Απογραφή Πληθυσμού αποτελεί όφελος για ολόκληρο τον πληθυσμό. Η συμπερίληψη όλων των μόνιμων κατοίκων της Κύπρου στην Απογραφή βοηθά στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Τα στοιχεία αξιοποιούνται στον σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας, στην ανέγερση σχολείων, στην κατασκευή δρόμων, στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, στη δημογραφική πολιτική κλπ.


  Με βάση τις πρόνοιες του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021 (Ν.25(Ι)/2021), η παροχή των στοιχείων είναι υποχρεωτική. Όλοι οι ερωτώμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν ακριβή δεδομένα σε άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη Στατιστική Υπηρεσία να συλλέξουν στοιχεία.


  Σε περίπτωση που, μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, οι απογραφείς μας δεν κατορθώσουν να εντοπίσουν κάποιον από τους ένοικους σε ένα σπίτι, θα αφήσουν μαζί με μια ενημερωτική επιστολή τον αριθμό του τηλεφώνου τους, έτσι ώστε να μπορέσουν οι ένοικοι να επικοινωνήσουν μαζί τους και να καθορίσουν ημερομηνία και ώρα για την επόμενη επίσκεψη.


  Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οι απογραφείς θα προτιμήσουν να πάρουν τις πληροφορίες από το άτομο το οποίο αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού ως το άτομο αναφοράς και το οποίο θα δώσει στοιχεία για όλα τα μέλη. Συνήθως, αν το νοικοκυριό αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά τους, άτομο αναφοράς θεωρείται ο πατέρας. Στις περιπτώσεις που θα απουσιάζει το άτομο αναφοράς, οι απογραφείς θα πάρουν τις πληροφορίες από κάποιο άλλο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού το οποίο είναι σε θέση να γνωρίζει τις πληροφορίες που θα ζητηθούν για όλα τα μέλη. Αν για ορισμένες ερωτήσεις, οι ερωτώμενοι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τις απαντήσεις άμεσα, τότε οι απογραφείς θα επισκεφθούν ξανά την οικία ή θα πάρουν τηλέφωνο σε μεταγενέστερο στάδιο για παροχή των απαντήσεων.


  Όλοι οι μόνιμα διαμένοντες στη χώρα (Κύπριοι ή ξένοι υπήκοοι), οι οποίοι εργάζονται προσωρινά για περίοδο κάτω των 12 μηνών σε χώρες του εξωτερικού, πρέπει να συμμετάσχουν στην Απογραφή.


  Είναι απαραίτητο να δώσετε το όνομά σας ώστε να μπορεί να γίνεται ορθή αναφορά σε κάθε μέλος του νοικοκυριού από το άτομο που παρέχει τα στοιχεία στον απογραφέα. Επιπρόσθετα, με την παροχή των ονομάτων των μελών θα μπορεί να γίνεται καλύτερος έλεγχος όσον αφορά την κάλυψη του νοικοκυριού και πιθανές διπλογραφίες.

  Στην Απογραφή του 2021, θα ζητηθεί για πρώτη φορά ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ή ο Αριθμός Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού (ΑΔΕΑ) ή Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου άλλης χώρας). Ο λόγος είναι ότι, η Στατιστική Υπηρεσία στοχεύει στη δημιουργία ενός Δυναμικού Μητρώου Πληθυσμού, το οποίο θα βασίζεται στα στοιχεία που θα συλλεχθούν από την Απογραφή Πληθυσμού 2021 και το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται σε συνεχή βάση από διάφορα διοικητικά μητρώα. Από το 2024 και μετέπειτα, πολλά από τα στοιχεία που παραδοσιακά συλλέγονταν κάθε 10 χρόνια στις απογραφές πληθυσμού, θα πρέπει να καταρτίζονται σε ετήσια βάση από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και να αποστέλλονται στη Eurostat. Με τη δημιουργία του Δυναμικού Μητρώου Πληθυσμού θα εκμηδενιστεί το μεγάλο κόστος διενέργειας απογραφών πληθυσμού, οι απογραφόμενοι δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τον φόρτο απόκρισης και τα επικαιροποιημένα στοιχεία θα μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς χάραξης πολιτικής σε ετήσια βάση.

  Με βάση τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν.25(Ι)/2021), η Στατιστική Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει ως εμπιστευτικά, ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της Απογραφής Πληθυσμού καθώς και από διάφορες διοικητικές πηγές σε μεταγενέστερο στάδιο, θα δημοσιοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή, χωρίς να αποκαλύπτονται άμεσα ή έμμεσα τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που έδωσαν τα στοιχεία ή των στατιστικών μονάδων στις οποίες αναφέρονται.


  Σύμφωνα με τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν.25(Ι)/2021), η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να διασφαλίσει το στατιστικό απόρρητο. Όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, θα τηρηθούν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς στατιστικής (παρουσίαση συγκεντρωτικών στοιχείων). Κανένας δεν θα λάβει γνώση των ατομικών στοιχείων των απογραφόμενων και απαγορεύεται να διαβιβαστούν σε άλλες κρατικές αρχές ή ιδιώτες.

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ


  Μόνο περιορισμένο προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει δώσει ένορκη διαβεβαίωση ότι δεν θα αποκαλύπτουν πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώσιν τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορεί να δει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν τα υποβάλετε. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν σε ανεπεξέργαστη μορφή.

  Η δημοσιοποίηση των στοιχείων γίνεται σε συγκεντρωτική μορφή, επομένως δεν μπορείτε να ταυτοποιηθείτε. Οι πίνακες δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες για μεμονωμένα άτομα αλλά για πληθυσμούς ανά γεωγραφικές περιοχές ή άλλες δημογραφικές ομάδες.


  Οι απογραφείς θα έχουν μαζί τους ειδική ταυτότητα της Στατιστικής Υπηρεσίας με την οποία εξουσιοδοτούνται να συλλέξουν πληροφορίες, όπως επίσης και την πολιτική τους ταυτότητα. Στην περίπτωση που τους ζητηθεί θα πρέπει να την παρουσιάσουν στους απογραφόμενους. Αν το επιθυμείτε μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τα επαρχιακά γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για επιβεβαίωση.

  Επιπρόσθετα όλοι οι απογραφείς θα φορούν ειδικό κίτρινο γιλέκο με το λογότυπο της Απογραφής και θα φέρουν μαύρη τσάντα επίσης με το λογότυπο.


  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ένα μέλος του προσωπικού της Aπογραφής μπορεί να χρειαστεί να σας επισκεφθεί εκ νέου ή να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά σε περίπτωση που προκύπτουν διευκρινίσεις αναφορικά με το νοικοκυριό σας. Σύντομα τηλεφωνήματα για επιβεβαίωση πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθούν επίσης, ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου ποιότητας.


  Οι διαδικασίες συλλογής στοιχείων της Απογραφής έχουν τροποποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της πανδημίας. Εκτός από την προσωπική συνέντευξη σε εξωτερικό χώρο της οικίας σας, δίνεται επιπλέον η δυνατότητα η συνέντευξη να διεξαχθεί τηλεφωνικώς, ή εναλλακτικά η επιλογή να συμπληρώσετε οι ίδιοι το έντυπο ερωτηματολόγιο. Οι απογραφείς θα τηρούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα κατά της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (για παράδειγμα, SafePass, αποστάσεις, προστατευτική μάσκα και αντισηπτικό) και θα εφαρμόζουν το πρωτόκολλο το οποίο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Υγείας ειδικά για την Απογραφή Πληθυσμού.

  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ COVID-19


  Τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2022. Πίνακες με τα αναλυτικά αποτελέσματα της Απογραφής θα είναι διαθέσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ενώ κάποιοι πιο λεπτομερείς πίνακες θα καταρτιστούν εντός του 2023.


  (Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2021)

  Στοιχεία Επικοινωνίας
  Οδός Μιχαήλ Καραολή
  1444 Λευκωσία, Κύπρος
  T: +357 22 602129
  Φ: +357 22 661313
  E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
  GovLogo
  ©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία