Νομοθετικό ΠλαίσιοΗ Απογραφή διέπεται από τους εξής κανονισμούς:

• Ευρωπαϊκός Κανονισμός

O Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης αποτελεί ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή τέτοιων απογραφών. Σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό, οι Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχουν αξιόπιστα, λεπτομερή και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό και τη στέγαση, ακολουθώντας βασικές μεθοδολογικές αρχές, ορισμούς και συγκεκριμένο πρόγραμμα παράδοσης των στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων.

• Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2021 (Ν.25(Ι)/2021)

Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2021 (Ν.25(Ι)/2021) παρέχει τη νομική βάση για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών στην Κύπρο. Ο νόμος αυτός αντικαθιστά και καταργεί τον περί Στατιστικής Νόμο του 2000 (Ν. 15(Ι)/2000).

Σκοπός του νέου νόμου, που τέθηκε σε ισχύ από τις 18 Μαρτίου 2021, είναι η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών. Οι διατάξεις του συνάδουν με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, με έμφαση στην τελευταία τροποποίησή του με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759.(Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2021)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία