ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΕΤΡΑΜΕΗ Απογραφή Πληθυσμού είναι έργο τεράστιας σημασίας. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν κατά την Απογραφή είναι απαραίτητα για την υποβοήθηση του σχεδιασμού πολιτικής και του προγραμματισμού του Κράτους τόσο σε κοινωνικούς όσο και σε οικονομικούς τομείς. Για παράδειγμα τα στοιχεία αξιοποιούνται στον σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας, στην ανέγερση σχολείων, στην κατασκευή δρόμων, στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, στη δημογραφική πολιτική του Κράτους κλπ. Επιπλέον, τα λεπτομερή στοιχεία της απογραφής σε επίπεδο Δήμου και Κοινότητας είναι απαραίτητα σε κάθε αρχή τοπικής διοίκησης.

Η Απογραφή είναι σημαντική και για τις επιχειρήσεις, καθώς παρέχει σ’ αυτές συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό, δίδεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα καλύτερης μελέτης του δημογραφικού προφίλ κάθε περιοχής έτσι ώστε να μπορούν να προσδιορίσουν τις ειδικότερες ανάγκες των πελατών τους.

Επιπρόσθετα, η Απογραφή αποτελεί μια αξιόπιστη βάση για τη σύγκριση δημογραφικών δεδομένων και δεικτών, τόσο διαχρονικά όσο και μεταξύ των κρατών, ειδικότερα εντός της ΕΕ. Αποτελεί επίσης πρωταρχική πηγή για τον καθορισμό της στάθμισης των δειγμάτων στις διάφορες έρευνες για ακριβέστερες εκτιμήσεις σημαντικών στατιστικών δεικτών, όπως την ανεργία, την απασχόληση, τη φτώχια και την ανισότητα, τις ιδιωτικές καταναλωτικές δαπάνες κ.λπ.

Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή όλων στην Απογραφή Πληθυσμού αφορά το κοινό καλό δεδομένου ότι, τα στατιστικά στοιχεία επηρεάζουν είτε άμεσα είτε έμμεσα τη ζωή όλων. Η Στατιστική Υπηρεσία απευθύνει θερμή έκκληση σε όλους τους μόνιμους κάτοικους της χώρας να συνεργαστούν με τους απογραφείς που θα τους επισκεφθούν κατά την περίοδο συλλογής των στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι, η Απογραφή Πληθυσμού διεξάγεται σύμφωνα με τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν.25(Ι)/2021). Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου, η συμμετοχή στην Απογραφή είναι υποχρεωτική. Η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να τηρήσει τα στοιχεία τα οποία θα δηλωθούν εμπιστευτικά.

(Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2021)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία